شرکت پیشگامان نرم افزارهای هوشمند

این شرکت با هدف تولید سیستم های مالی شکل گرفت. شــرکت فنی مهندسی پیشگامـان بـه شماره ثبت ۴۳۹۹ دارای مجوز رسمی فعالیت از نـظام صنفی کشور با بهره مندی از متخصصان مجرب ضمن دستیابی بـه نیاز مدیـران مـالی و کارفرمایان در پـروژه های تولیدی، صنعتی و بازرگانی، در امـر طـراحی و تولید نـرم افـزار بـا قابلیت منحصر بـه فرد اقدام نموده که از نظر کیفیت، طراحی، گزارشات مالی و انبار با استاندارد مـالی و بازرگانی مطابقت داشته و بسیار کاربردی می باشد.
3.7/5 - (3 امتیاز)