وفاداری مشتریان

وفادارسازی مشتریان یک دغدغه مشترک برای تمامی صاحبان مشاغل، سازمانها و برند هاست.راه های متفاوتی جهت افزایش وفاداری مشتریان به یک مجموعه وجود دارد. باید در انتهای هر خرید برای