حسابداری چیست؟

حسابداری چیست؟

مقدمه در طول تاریخ ، حسابداری جهت رفع نیازهای امور حکومت و دریافت مالیاتها و انجام امور تجاری و فعالیت های اقتصادی اقشار جامعه استفاده شده است.بطوری که تاریخچه حسابداری