اهمیت سیستم های حسابداری

در ارتباطات اقتصادی امروزه، اهمیت استفاده از سیستم های حسابداری جهت ثبت اطلاعات و دریافت گزارشات بیش از پیش احساس می گردد. با توجه به پیچیده بودن فعالیت های اقتصادی در مشاغل متفاوت، نقش حسابداری به عنوان منبع مناسبی جهت تصمیم گیری های آتی مدیران و کنترل تراکنش های مالی بسیار محسوس می باشد.

اطلاعات حسابداری همواره مورد استفاده دو گروه افراد برون سازمانی و درون سازمانی قرار می گیرد،به همین دلیل باید دارای دو ویژگی مهم کیفی شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا باشند تا بر میزلن به کارگیری اطلاعات تاثیر به سزایی بگذارند.

اهمیت سیستم حسابداری در جامعه امروزه به حدی زیاد است که باید همزمان با تشکیل سازمان و راه اندازی مشاغل، نرم افزار حسابداری مناسب و قابل اعتماد در مجموعه راه اندازی گردد تا تمامی رویدادهای مالی در آن ثبت و پردازش گردد.

نرم افزار حسابداری به عنوان یک مرکز پردازش اطلاعات، داده های مالی را دریافت نموده و به صورت گزارشات و صورتهای مالی اطلاعات را به افراد برون سازمانی و درون سازمانی ارائه می دهد که در این عملیات سیستم حسابداری مطمئن و قابل اتکا بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا اگر در محاسبات مرتبط با پردازشها و گزارشات یا محاسبه بهای تمام شده و … خطاهایی رخ دهد، خسارات مالی زیادی را به مجموعه وارد خواهد کرد. همچنین در مبحث حسابداری استفاده از سلیقه و نظرات شخصی قابل قبول نمی باشد و باید تمامی محاسبات و گزارشات منطبق بر آخرین استانداردهای حسابداری ارائه شده از سوی سازمان حسابرسی باشد.