استاندارد های حسابداری

در ایران کارگزار تصویب و انتشار استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی می باشد.
در آذرماه سال 1397 آخرین مصوبات و تغییرات اساسی و اجرایی در استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی منتشر گردید.استانداردهای حسابداری در ایران تا تاریخ بهمن ماه 1397 به شماره 39 رسید که در 37 استاندارد تصویب شده و دو  استاندارد 38 و 39 بصورت پیش نویس منتشر گردیده است.از بین استانداردهای منتشر شده 5 استاندارد از سال 1398 و مابقی از سال 1399 لازم الاجرا خواهند بود.همچنین در حال حاضر با توجه به تغییرات گسترده اعمال شده در استانداردها، همزاه شدن حسابداران و حسابرسان با این تغییرات سخت و دشوار بوده و به عنوان یک مبحث چالشی در مجامع حسابداری مطرح می گردد.
بطور اجمالی برخی از تغییرات صورت گرفته در استانداردهای مالی شامل موارد ذیل می باشد:
در استاندارد حسابداری شماره 1 و 2 نحوه ارائه ” صورت های مالی و جریان نقدی ” تغییر کرده و ارائه ” گردش سود انباشته ” حذف گردیده است و یک صورت مالی جدید بنام “صورت تغییرات در حقوق مالکانه ” ایجاد شده است و صورت جریان وجوه نقد از 5 طبقه به 3 طبقه تبدیل گردیده است.
در استاندارد شماره 18 فعلی با عنوان ” صورت مالی تلفیقی ” حذف و شماره 18 جدید با عنوان ” صورت مالی جداگانه ” ارائه گردیده و ” صورت مالی تلفیقی ” در شماره 39 جایگزین می گردد.