حسابداری چیست؟

مقدمه
در طول تاریخ ، حسابداری جهت رفع نیازهای امور حکومت و دریافت مالیاتها و انجام امور تجاری و فعالیت های اقتصادی اقشار جامعه استفاده شده است.بطوری که تاریخچه حسابداری در جهان به 6000 سال قبل و در ایران به حدود 2500 سال پیش باز می گردد و مدارک حسابداری بدست آمده از زمان ایران باستان بصورت لوح های گلی گواه بر این موضوع می باشد.
اما حسابداری نوین همزمان با ورود صنعت، موسسات و معاملات با شرکتهای خارجی به ایران راه یافت و در طی سالهای اخیر دچار تغییرات بسیاری در زمینه های متفاوت صنعتی و توزیع و ….گردیده است.
حسابداری نوین(دو طرفه)، با انتشار کتاب لوکا پاچیولی در سال 1494 مطرح و گسترش یافت و این کتاب نخستین توصیف سیستم حسابداری نوین می باشد.
تعریف حسابداری
حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری داده ها، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای مالی در قالب خاص و استاندارد صورت می گیرد.
در بیانی ساده تر حسابداری یک زبان جهت ارتباط بین اطلاعات مالی یک مجموعه و مدیران، سرمایه گذارن، دولت و … می باشد.که موقعیت یک سازمان را از لحاظ مالی برای ذینفعان مشخص می نماید.